اول اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت استاد سخن؛ سعدی شیرازی